ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 2

วันที่ : 23 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ : 
ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
2. การประเมินคุณภาพทางวิชาการ : 
ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสของการเกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการวิจัยเป็นสำคัญ
3. งบประมาณโครงการ : 
โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี
4. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน : 
ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
5. เงื่อนไขอื่นๆ : 
ข้อเสนอโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กำลังเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น และโครงการต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ที่รับรองจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำการทำวิจัยตลอดการดำเนินงานของโครงการ
6. การยื่นข้อเสนอโครงการ : 
จัดทำเอกสารส่งมายังสำนักงานวิจัยฯ โดยต้องเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ระดับภาควิชาและคณะ) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
6.1 ข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม มจธ.-1 จำนวน 3 ชุด 
6.2 แบบ RIPO-01 (การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ) จำนวน 1 ชุด
6.3 แบบฟอร์มนำส่งข้อเสนอโครงการ 1 ชุด
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1V0EdTO_F7gTy35ZpXvCwa1qvKya3rwJl?usp=sharing

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณนลินี เพ็งแป้น โทร. 9621
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM  โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next