ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษา “ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษา “ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ด้วย ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์ ได้บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 ทุน มูลค่าทุนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20 โดยผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยได้

   ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการให้ทราบหลังจากการปิดรับสมัคร


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุน ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ปี 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next