ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอให้นักศึกษางดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนโดยทุนการศึกษาเจียระไนเพชร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอให้นักศึกษางดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนโดยทุนการศึกษาเจียระไนเพชร

วันที่ : 18 มีนาคม 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ประกาศจากกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา แจ้งข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และเฟสบุคเพจทุนการศึกษา มจธ

เรื่อง ขอให้นักศึกษางดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนโดยทุนการศึกษาเจียระไนเพชร

        ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานหรือภารกิจต่างประเทศ “กรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 เพื่อไปอบรม สัมมนา ดูงานหรือปฏิบัติภารกิจอื่นใดของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนวันที่มีประกาศนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศ หากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนวันประกาศนี้ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง” นั้น

        กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจึงขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ขอให้นักศึกษางดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการออกไปเพื่อให้พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนวันประกาศให้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next