ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
แนวปฏิบัติงานการให้บริการด้านการเงินการคลัง ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID–19)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > แนวปฏิบัติงานการให้บริการด้านการเงินการคลัง ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID–19)

วันที่ : 26 มีนาคม 2563
โดย : สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 นั้น

     เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินและการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานคลังขอกำหนดแนวปฏิบัติงานการให้บริการด้านการเงินการคลัง ในระหว่างการประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID-19) ดังนี้

     1. การให้บริการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Google Form

          1.1  ด้านการรับเงิน  https://tiny.cc/46ttlz

          1.2  ด้านการเบิกจ่าย  https://bit.ly/3aomKmw 

          1.3  ด้านการยืมเงิน  https://bit.ly/2JbrxeL

     โดยมีรายละเอียดแนวปฏิบัติงานตามลิ้งค์นี้ https://bit.ly/3duDslQ

2. แนวปฏิบัติภายหลังการกลับเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ

     สำนักงานคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการไปก่อนตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID-19) เพื่อเสนอขอสัตยบรรณต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยฯ ในการละเว้นการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 ข้อ 7, 13, 21 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next