ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) (เฉพาะช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) (เฉพาะช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

วันที่ : 27 มีนาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ตามประกาศ มจธ. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ยังคงสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ตามปกติ 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบต่างๆ เป็น Electronic File โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณา/รับรองโครงการและแจ้งผลการรับรองผ่านทาง ผ่าน  Email : ethics@mail.kmutt.ac.th  ดังเอกสารแนบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. เอกสารทั้งหมดส่งเป็นไฟล์ MS Word (ยกเว้น ใบประกาศนียบัตร และ เอกสารสอบผ่านโครงร่างงานวิจัย เป็น ส่งเป็นไฟล์ pdf)
2. การลงนาม หากไม่สะดวกใช้อิเล็คทรอนิกส์ไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อในการลงนามได้
3. นักวิจัยสามารถส่งโครงการมายัง สวนพ. ตาม Email ที่ระบุ โดยไม่ต้องส่งผ่านคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำคณะ/สำนัก
4. โปรดส่งเอกสารการประเมิน 1 Email ต่อ 1 โครงการ 

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารประกอบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next