ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์ช่องการการรับข้อเสนอโครงการและการติดต่อกับงานจรรยาบรรณและธรรมภิบาลการวิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์ช่องการการรับข้อเสนอโครงการและการติดต่อกับงานจรรยาบรรณและธรรมภิบาลการวิจัย

วันที่ : 31 มีนาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร

ตามประกาศ มจธ. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ได้แจ้งให้การปิดสถานที่ของ มจธ. เป็นการชั่วคราวระหว่าง วันที่ 23 มีนาคม -12 เมษายน 2563 นั้น งานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมมาภิบาล สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ยังคงสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ (คกส.) และ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) ตามปกติ 

อย่างไรก็ดี ขอให้ยื่นเอกสารต่างๆ ประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการฯ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มายังสำนักงานฯ ที่ e-mail ต่อไปนี้ 

1) งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์:      ethics@mail.kmutt.ac.th
2) งานความปลอดภัยทางชีวภาพ:      mananchaya.pis@mail.kmutt.ac.th
3) งานที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์:    kittiya.wongyai@mail.kmutt.ac.th
ส่วนงานจริยธรรมการวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ : keerati.pin@mail.kmutt.ac.th 

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติรับรองโครงการยังเป็นไปตามขั้นตอนปกติ 
ส่วนการแจ้งผลการพิจารณาจะแจ้งถึงผู้ยื่นโครงการเสนอเพื่อขอการพิจารณา ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เช่นกัน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2470-9623
LINE ID: @660tgdwzเอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next