ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเพิ่มเติม)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเพิ่มเติม)

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทาง เศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรอบการวิจัยแผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ งบประมาณรวม 160,000,000 บาท
(ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
2. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี
3. ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน คือ สถาบัน/ หน่วยงาน / อาจารย์ / นักวิจัย

ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทุกหน่วยงานดำเนินการผ่านระบบ NRIIS (www.nriis.in.th) และดำเนินการในระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) พร้อมแบบประเมิน TRL เข้าไปในระบบ KIRIM ด้วย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

เอกสารประกอบดาวน์โหลดได้ที่ คลิ้กที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

-----------------------
ข้อมูลทุนวิจัยอื่นๆ สามารถดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/blog/  


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next