ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     ด้วยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการมอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานที่บ้าน (Work From Home) และปรับขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)

3.มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด

4.เนื่องด้วยปัจจุบันอยู่ในช่วงสภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส ส่งผลกระทบกับรายได้ของครอบครัว รวมทั้งมีนักศึกษาที่ขาดรายได้จากการทำงานพิเศษ ในการนี้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุนจ้างงาน พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินเป็นอันดับแรก

ลักษณะการจ้างงาน

     สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายต้องเป็นงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน (Work from Home) โดยจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาได้ ทั้งนี้ ผู้ดูแลนักศึกษาจะต้องมอบหมายงานที่มีคุณค่า และสามารถวัดผลการทำงานเป็นรายชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งผู้ดูแลนักศึกษาและนักศึกษาทุนจ้างงาน ต้องส่งรายงานการทำงาน Work from Home ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมเอกสารรายงานการปฏิบัติงานในทุกเดือน

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

1.กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์กำหนดการและขั้นตอนการเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนจ้างงาน โดยการส่งอีเมล์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุนจ้างงาน ดำเนินการกรอกข้อมูลงานที่ต้องการรับนักศึกษาทุนจ้างงาน ในเว็ปไซต์ของกลุ่มงานช่วยเหลือฯ “www.sfa.kmutt.ac.th” ที่เมนู “งานใน มจธ. On-Campus jobs” หัวข้อย่อย “หน่วยงานต้องการนักศึกษาทำงาน” ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2563

(ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประกาศหานักศึกษา ตามเอกสารแนบ)

(หน้าเวปไซต์ “หน่วยงานต้องการนักศึกษาทำงาน” https://bit.ly/MenuStaff)

3.นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครทุนจ้างงาน ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาและดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาทุนจ้างงานด้วยตนเองทางหมายเลขโทรศัพท์ที่หน่วยงานประกาศรับสมัคร ในเว็ปไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือฯ “www.sfa.kmutt.ac.th” ที่เมนู “งานใน มจธ. On-Campus jobs” หัวข้อย่อย “นักศึกษาหางานพิเศษ” ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2563

(หน้าเวปไซต์ “นักศึกษาหางานพิเศษ” https://bit.ly/MenuStudent)

4.หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุนจ้างงาน แจ้งข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน จำนวนไม่เกิน 2 คน (ระบุ ชื่อนามสกุล รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์ของนักศึกษา) ทางอีเมล์ nuttapong.rut@mail.kmutt.ac.th รวมทั้งดำเนินการแจ้งให้นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนจ้างงาน ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสมัครขอรับทุนในระบบสารสนเทศนักศึกษา ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

5.นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนจ้างงาน ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสมัครขอรับทุนในระบบสารสนเทศนักศึกษา ที่เมนู “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนจ้างงาน” โดยกรอกข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนสมัครให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องนำส่งเอกสารการสมัคร ทั้งนี้การกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร ขอให้นักศึกษาใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อนักศึกษาเท่านั้น และขอความร่วมมือให้ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงเทพเพื่อสะดวกต่อการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา

6.นักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงานเข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ระบุในประกาศรายชื่อฯ โดยสามารถปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างเคร่งครัด

7.หากมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดให้บริการตามปกติ และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าพื้นที่ในช่วงเวลาการทำงาน ขอให้ผู้ดูแลนักศึกษาและนักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกเงินทุนจ้างงาน ตามขั้นตอนที่ประกาศกำหนด

ระยะเวลาการทำงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กรกฎาคม 2563เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนจ้างงาน S-62
  > วิธีการกรอกข้อมูลเพื่อประกาศหานักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next