ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2

วันที่ : 26 มิถุนายน 2563
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากชุดตรวจวินิจฉัยเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์การติดเชื้อ การเฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้อ 
(2) การพัฒนาวัคซีนโดยเฉพาะในระยะการทดสอบในสัตว์ทดลอง การทดสอบในมนุษย์ หรือการเตรียมการด้านเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัคซีนโรคโควิด-19 
(3) การคาดการณ์ การติดตาม และการดำเนินงานเพื่อให้เข้าใจและรองรับหรือแก้ไขผลกระทบ 
(4) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอยทั่วไปที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์นี้ 

ผู้ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ต้องมีประเด็นวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงตามเป้าหมายที่ วช. กำหนด 
และข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องไม่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nriis.in.th หรือ https://drive.google.com/drive/folders/12KmeHtEh5qHIAazlJN_AesjYIE_WLeeN?usp=sharing และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เว็บไซต์ www.nriis.in.th โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการขอรับทุน 
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ วช. กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ พร้อมกดยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS)
2. ให้ส่งข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อที่ สวนพ. จะได้ดำเนินการเสนอผู้บริหาร
กดยืนยันการส่งข้อเสนอในระบบของวช ต่อไป

ในการนี้ ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนดำเนินการและศึกษาข้อมูลอย่างเคร่งครัด และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th
 
-----------------------
ข้อมูลข่าวทุนวิจัยอื่นๆ สามารถดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/news/   


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > poster
  > โครงการ
  > แบบฟอร์ม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next