ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

วันที่ : 26 มิถุนายน 2563
โดย : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 กรอบการวิจัย ดังนี้ 
(1) กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
(2) กรอบการวิจัยการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร 

ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จะต้องสร้างกรอบการวิจัยและแสดงผลวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1_yu264ymDtctxbbBYv9DFO93Epu2l5jl?usp=sharing และให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเว็บไซต์ www.arda.or.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS. word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบ ARDA EPMS 
2. จัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดำเนินการผ่านระบบ ARDA EPMS ประกอบไปด้วย (1) หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ และ (2) เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และสำเนาจำนวน 4 ชุด (รวมเป็น 5 ชุด) และจัดส่งมาที่ สวนพ. เพื่อเสนออธิการบดีลงนามในข้อเสนอโครงการ
3. ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อที่ สวนพ. จะได้ดำเนินการออกหนังสือนำส่งและเสนออธิการบดีลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป

ในการนี้ ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนวิจัย ศึกษารายละเอียดตามที่ สวก. กำหนดอย่างเคร่งครัด  และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th
 
-----------------------
ข้อมูลข่าวทุนวิจัยอื่นๆ สามารถดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/news/    


เอกสารประกอบข่าว
  > แบบนำส่งเอกสาร
  > แบบฟอร์ม
  > บันทึก
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next