ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) ประกอบด้วย 7 แผนงานย่อย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เป็นต้น
 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการดังนี้
 
1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของ บพข. โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1EEiu0NdSTo-MTrSeqCBJS1tAtp9W9XEc?usp=sharing
 
2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF และไฟล์เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการรวบรวมและเสนอผู้บริหารรับรองการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next