ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ : 04 สิงหาคม 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     ทุนจ้างงานนักศึกษา เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ ทำให้มีใจรักในการทำงาน และเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษาด้าน Soft skills ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์หรือ 2,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

   1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

   2. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)

   3. มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด

   4. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุนจ้างงาน พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินเป็นอันดับแรก

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

   1. หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุนจ้างงาน ดำเนินการกรอกข้อมูลงานที่ต้องการรับนักศึกษาทุนจ้างงาน ในเว็ปไซต์ของกลุ่มงานช่วยเหลือฯ “www.sfa.kmutt.ac.th” ที่เมนู “งานใน มจธ. On-Campus jobs” หัวข้อย่อย “หน่วยงานต้องการนักศึกษาทำงาน” ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2563
(ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประกาศหานักศึกษา https://bit.ly/SFA_06)
(หน้าเวปไซต์ “หน่วยงานต้องการนักศึกษาทำงาน” https://bit.ly/MenuStaff)

   2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครทุนจ้างงาน ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาและดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาทุนจ้างงานด้วยตนเองทางหมายเลขโทรศัพท์ที่หน่วยงานประกาศรับสมัคร ในเว็ปไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือฯ “www.sfa.kmutt.ac.th” ที่เมนู “งานใน มจธ. On-Campus jobs” หัวข้อย่อย “นักศึกษาหางานพิเศษ” ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2563
(หน้าเวปไซต์ “นักศึกษาหางานพิเศษ” https://bit.ly/MenuStudent)

   3. หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุนจ้างงาน แจ้งข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน จำนวนไม่เกิน 2 คน (ระบุ ชื่อนามสกุล รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์ของนักศึกษา) ทางอีเมล์ nuttapong.rut@mail.kmutt.ac.th รวมทั้งดำเนินการแจ้งให้นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนจ้างงาน บันทึกข้อมูลการสมัครขอรับทุนในระบบสารสนเทศนักศึกษา ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

   4. นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนจ้างงาน ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสมัครขอรับทุนในระบบสารสนเทศนักศึกษา ที่เมนู “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนจ้างงาน” โดยกรอกข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนสมัครให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องนำส่งเอกสารการสมัคร ทั้งนี้การกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร ขอให้นักศึกษาใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อนักศึกษาเท่านั้น และขอความร่วมมือให้ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงเทพเพื่อสะดวกต่อการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา

   5. นักศึกษาที่ได้รับทุนจ้างงานเข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ระบุในประกาศรายชื่อฯ โดยสามารถปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างเคร่งครัดเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนจ้างงาน 1-2563

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next