ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการแผนงาน Frontier Research ประจำปีงบประมาณ 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการแผนงาน Frontier Research ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ : 08 กันยายน 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี ภายใต้งบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่เกินปีละ 5,000,000 บาท

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการวิจัย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการโดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2564 และยื่นส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ
2. ให้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการต่อไป
 
ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ywvpa1x8YvLa9y8qQzXqSgl5ZVlwAuXm  
 
เนื่องจาก บพค. กำหนดให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. สวนพ. จึงขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. และขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองข้อเสนอโครงการที่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next