ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564

วันที่ : 15 กันยายน 2563
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง “การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19” (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 การแก้ไขปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี หรือแสวงหาแนวทางในการควบคุมโควิด 19

ในการนี้ สวนพ. ขอให้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและแบบสรุปโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมจัดทำหนังสือนำส่งโครงการ (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1H0VHjLu3seT5vWWsEGptyYfXn0GC0Zoh
2. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และในระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) 
หมายเหตุ หากอาจารย์/นักวิจัยไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการ (Lead PI) จากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ หัวหน้าโครงการจะต้องดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปที่ฝ่ายเลขาของโครงการ e-ASIA JRP ผ่านทางอีเมล easia_secretariat@jst.go.jp 

ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อ สวนพ. 
ดำเนินการรวบรวมและเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.thpanida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next