ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม”

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563
โดย : งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02 470 8811

ด้วยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา“วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม” ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563   

 1. ระยะเวลาการสมัคร   วันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2563 

2. จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
          - จำนวนทุนการศึกษา 10 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท
          - ระยะวเลาการให้ทุน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2564)
3. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
    3.1 ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา
    3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร
    3.3 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
    3.4 มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานและกิจกรรม ของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
    3.5 มีความประพฤติดี และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
    3.6 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น ทุน กยศ. และ ทุน กรอ.
4. เงื่อนไขระหว่างการรับทุน  ทำ/เข้าร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมหรือกิจกรรมจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์
5. เอกสารและหลักฐานการสมัครรับทุนการศึกษา
    4.1 ใบสมัคร (ใช้แบบฟอร์มใบสมัครท้ายประกาศ) ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   https://drive.google.com/drive/folders/1RsenT87wpKgYs9Gjq7g-Ffx1TqTlfJp_?usp=sharing
    4.2 ใบแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562
6. วิธีสมัครรับทุนการศึกษา  
    6.1 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   ในวันและเวลาทำการ  หรือ
    6.2 ยื่นเอกสารการสมัครได้ทางอีเมล์
warunee.kit@mail.kmutt.ac.th  ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
7. วันและสถานที่สัมภาษณ์   วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 
8. การประกาศผลการคัดเลือก   
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2563เอกสารประกอบข่าว
  > ใบสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next