ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการอบรมหลักสูตรMini Food Engineering Program
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โครงการอบรมหลักสูตรMini Food Engineering Program

วันที่ : 09 มกราคม 2563
โดย : วศ.อาหาร 9244

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “Mini Food Engineering Program” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาของ มจธ.

เปิดรับสมัคร 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม–28 มีนาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันเสาร์)
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันเสาร์)

ค่าใช้จ่าย
- เรียนตลอดหลักสูตร (3 หน่วย) ที่ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
- เรียนแยกหน่วย
หน่วยที่ 1 ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
หน่วยที่ 2 ค่าใช้จ่าย 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
หน่วยที่ 3 ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- เรียกแยกหัวข้อ ค่าใช้จ่ายหัวข้อละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2470-9244
ลิงค์ใบสมัครและรายละเอียด : http://foodeng.kmutt.ac.th/2019/09/เปิดรับสมัครโครงการจัด/เอกสารประกอบข่าว
  > Poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next