ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ : 14 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (concept proposal) โครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)) ประจำปีงบประมาณ 2563 

สวนพ. ขอให้ผู้ที่สนใจอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประสานงานของคณะ/สำนัก/สถาบันของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ก. อาจารย์/นักวิจัย โปรดดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) ได้ทาง www.pdf.erc.or.th (กกพ. จะประกาศอีกครั้งในวันที่ 15 มกราคม 2563)
2. จัดทำเอกสารแนวคิด (concept proposal) โดยความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือรูปแบบการนำเสนออื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ของโครงการ โดยจัดส่งผ่านทางระบบออนไลน์ของ กกพ. ภายในวันที่ 15-31 มกราคม 2563 
ข. ผู้ประสานงานของคณะ/สำนัก/สถาบัน โปรดดำเนินการดังนี้
1. รวบรวมเอกสาร RIPO-01 และไฟล์ข้อเสนอโครงการของอาจารย์และนักวิจัย พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอโครงการ
2. จัดทำบันทึกข้อความและจัดส่งข้อเสนอโครงการมาที่ สวนพ. ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 

ไฟล์เอกสารชี้แจงการสนับสนุนการจัดสรรเงิน ดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1j9-_n5nIPmiu2H_zUUIappkoSVCi7ez5
ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง สวนพ. ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM  โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next