ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 15 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)

ด้วย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มการวิจัย ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธทหารบก การวิจัยและพัฒนายานยนต์ทางบก การวิจัยและพัฒนายานพาหนะทางน้ำและสะเทินน้ำสะเทินบก การวิจัยและพัฒนาด้านการบิน การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและอื่นๆ การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการและหลักนิยม และการวิจัยด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพ
สวนพ. ขอให้คณะ/สำนัก/สถาบัน/อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สป.อว. (ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 14 ชุด) และซีดีบันทึกข้อเสนอโครงการ ในรูปแบบ MS word และ PDF จำนวน 2 ชุด
2. จัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ และเอกสารการประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ 
(RIPO-01) อย่างละ 1 ฉบับ โดยผ่านการลงนามจากคณบดี/ผู้อำนวยการ 
(สำหรับโครงการวิจัยที่บริหารงานผ่านหน่วยงาน สวท. และ สรบ. ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการถึงการปิดโครงการ)

ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นและส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อเสนอโครงการและจัดทำหนังสือนำส่งโครงการต่อไป 

ไฟล์ดาวโหลดประกาศและแบบฟอร์มของแหล่งทุน https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/hr-announcement/793-2563

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM  โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > เอกสาร
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next