ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2563

วันที่ : 20 มกราคม 2563
โดย : สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ด้วยสำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความั่นคงอาหาร ประจำปี 2563 โดยมีกำหนดให้มีการส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เดือนมีนาคม และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม ทั้งนี้รูปแบบการเสนอโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.) ใช้งบประมาณของตน (Self-Funding) สมาชิกเอเปคเสนอโครงการโดยใช้งบประมาณของตนเอง 
ให้ดำเนินการ (1.1) ยกร่างข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม APEC Self-Funded Project Proposal Coversheet (1.2) มีสมาชิกเอเปค อย่างน้อย 1 เขตเศรษฐกิจเป็นผู้ร่วมสนับสนุน และ (3) ขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการจากกรอบการทำงานที่เกี่ยวข้อง
2.) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ให้ดำเนินการ (2.1) ยกร่างข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม APEC Concept Note Template (2.2) มีสมาชิกเอเปค อย่างน้อย 2 เขตเศรษฐกิจเป็นผู้ร่วมสนับสนุน (2.3) ระบุหมวดกองทุนที่ต้องการขอรับสนับสนุน ได้แก่ General Project Account (GPA) หรือ APEC Support Fund (ASF) 
ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2563 ให้ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Hard Copy) จำนวน 1 ฉบับ
2. จัดทำแบบวิจัย-01 และ RIPO-01 จำนวน 1 ฉบับ
3. จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ สวนพ. ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับรอบที่ 1 และ
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำหรับรอบที่ 2 พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการมาที่ research.followup@mail.kmutt.ac.th 
4. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. apec.org/Projects/Applying-for-Funds

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM  โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > บันทึก
  > form
  > flowการส่ง
  > โครงการ2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next