ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วันที่ : 21 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ให้จัดส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว ตามกำหนดการต่อไปนี้
กำหนดการ ระยะเวลา รอบที่ 2
1. รับใบสมัคร 6 มกราคม  – 28 กุมภาพันธ์ 2563
2. วันที่เดินทาง 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2563 
3. จำนวนทุน ประมาณ 20 ทุน

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ โปรดจัดทำใบสมัครตามแบบ วจ-1 พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ส่งมายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันที่กำหนด  
ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเพียงพอและพ้นกำหนดการรับใบสมัครแล้ว แต่มีผู้ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนยังคงสามารถส่งใบสมัครได้ และในส่วนของเงินอุดหนุนค่าตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาตินั้น ยังคงสามารถขอได้ตลอดทั้งปีงบประมาณเช่นเดิม
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณนลินี เพ็งแป้น โทร. 9621 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > แบบฟอร์ม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next