ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญชวนส่งขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญชวนส่งขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ : 22 มกราคม 2563
โดย : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบการทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ ศตวรรษที่ 21 โดยกรอบวงเงินในการสนับสนุนแต่ละโครงการจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ สทศ. โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหาและผลงานที่ได้รับ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการวิจัยต้องเป็น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาระบบการศึกษา โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้จัดทำข้อเสนอโครงการ (Research Proposal) ตามเอกสารแนบท้ายนี้หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ สทศ. (https://www.niets.or.th/th/content/view/16981) จำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น
2. ให้จัดทำแบบวิจัย 01 และ แบบ RIPO-01 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. ให้จัดส่งเอกสารในข้อที่ 1 และ 2 มาที่ สวนพ. ภายในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (สำหรับโครงการวิจัยที่บริหารงานผ่าน สวท. และ สรบ. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ให้ดำเนินการในระบบ KIRIM 
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการถึงการปิดโครงการ)

ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นและส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์2563 เพื่อดำเนินการออกหนังสือนำส่งและส่งเอกสารไปยัง สทศ. ต่อไป

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM  โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next