ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการอบรม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้ารับการอบรม

วันที่ : 23 มกราคม 2563
โดย : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดจัดโครงการดังนี้ 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563  
2. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 

โดยมีค่าลงทะเบียนโครงการละ 3,500 บาท ต่อท่าน หากท่านมีความประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ 085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://umdc.tsu.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next