ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมถ์

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้จัดให้มีรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น " และ "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ " ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา บัดนี้ คณะกรรมการฯ กำลังจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว จึงขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือก "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" และ "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเสนอรายชื่อสามารถส่งรายละเอียด มายังศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฝ่ายเลขานุการนายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 โทรสาร 02 940 7070 E-mail: w.sangthong@gmail.com โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ

หมดเขตการเสนอชื่อภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก https://www.promotion-scitec.or.th/เอกสารประกอบข่าว
  > แบบฟอร์ม
  > แบบฟอร์ม2
  > แบบฟอร์ม3
  > แนวทางการเสนอชื่อ
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next