ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเสนอวารสารวิชาการ สิทธิและสันติศึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเสนอวารสารวิชาการ สิทธิและสันติศึกษา

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวารสารวิชาการ “สิทธิและสันติศึกษา” (Journal of Human Rights and Peace Studies) เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย ตลอดจเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษารวมทั้งงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษและได้ผ่านการประเมินคุณภาพให้อยู่ในกลุ่ม 2 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 แล้วนั้น

เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจให้ส่งบทความเข้ามาพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารให้มากขึ้น สถาบันฯ โดยกองบรรณาธิการจึงได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์บอกรับบทความ เพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการบอกรับบทความสำหรับวารสารวิชาการ “สิทธิและสันติศึกษา” ไปยังบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในสถาบันของท่านเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next