ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายนอกมหาวิทยาลัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายนอกมหาวิทยาลัย

วันที่ : 20 มีนาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดใช้ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management: KIRIM) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นั้น

เนื่องจากตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 ซึ่งได้กำหนดวิธีปฏิบัติให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการบรรยาย การสาธิต และการใช้สื่อประสม ในทุกรายวิชา และ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติให้หน่วยงานพิจารณาการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานในสำนักงานระหว่างร้อยละ 50-75 ของบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด โดยแบ่งเป็นปฏิบัติงานตามปกติ ณ มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานที่บ้าน 

ด้วยเหตุนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมนอกระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอให้ทุกท่านเข้าใช้งานระบบดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) โดยสามารถศึกษารายละเอียดการติดตั้งได้ที่ http://www.cc.kmutt.ac.th/VPN.html และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจนจิรา โทร 02-470-9648 อีเมล kirim@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next