ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 กรอบการวิจัย Cross Cutting Technology รอบที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ภายใต้แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 กรอบการวิจัย Cross Cutting Technology รอบที่ 2

วันที่ : 24 มีนาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย Cross Cutting Technology   รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 แพลตฟอร์มที่ 3 แผนงานหลักการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว แผนงานย่อยดิจิตอล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี 
2. ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/เอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ
3. กรอบงบประมาณขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการหรือชุดโครงการวิจัย

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการพร้อมแนบแบบประเมิน TRL ผ่านระบบ NRIIS (www.nriis.in.th) และระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

แบบประเมิน TRL
https://drive.google.com/drive/folders/1tZPr6qAgYLB62xcmHVGH-q7TFpBDQAZM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > เอกสารประกอบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next