ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 25 มีนาคม 2563
โดย : เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญผู้สนใจขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว  ส่งผ่านระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารแนบที่มีลายเซ็นต์ครบถ้วน จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD ข้อมูล (ไฟล์ Word และ .PDF ที่มีลายเซ็นต์ครบถ้วน) จำนวน 1 แผ่น ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563  เวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:   http://www.thaiwest.su.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next