ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ : 30 มีนาคม 2563
โดย : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาโดยมีกำหนดจัดโครงการดังนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน รุ่นที่ 2,3,4
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4,5,6
โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 6,7,8
 
ในการนี้  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม โดยมีค่าลงทะเบียนโครงการละ 3,500 บาท สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท  พรหมเสนะ โทรศัพท์. 085-501-5995 และนายธิติพงษ์  เผ่าฟู โทรศัพท์. 086-360-8899 หรือดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website: http://umdc.tsu.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > poster
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next