ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7"

วันที่ : 03 เมษายน 2563
โดย : มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

 ด้วย สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ได้จัดประชุมโครงการสัมมนาวิชาการระดับ”ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7″ซึ้งมีการบรรยายพิเศษจาผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การบริหารการศึกษายุคดิจิตอล: ออนไลน์- ออฟไลน์ โดยมี ศาสตร์ ดร. ฐาปนา บุญหล้า เป็นวิทยากรพิเศษ และมีการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา แบ่งกลุ่มดังนี้ 1) ด้านการศึกษา  2) ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง  3) ด้านบริหารธุรกิจและ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้จากงานประจำสุงานวิจัย (R2R) ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียติสุรนนท์ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

      ทั้งนี้ ผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการฯ โดยสามารถส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า และส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม และไฟล์ใส่ CD จำนวน 1 ชุด มาที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 3300 หรือทางออนไลน์ที่ https://sites.google.com/view/ sskruconferencence7 หรือส่งมาทาง E-mail: sskru.journal@gmail.com พร้อมแนบแบบความจำนง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โปรดแสดงความจำนงที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next