ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
โดย : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

 ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการวิจัยจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการวิจัยการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล"  2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 3. โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน 
4. โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบีมสเทคของประเทศไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 - Online Seminar) ใน
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 13.30 น. ผ่านทาง Fackbook live :www.facebook.com/itd.th/ และ www.itd.or.th 

ลงทะเบียนที่
https://www.zipeventapp.com/e/ITD-Research-Forum-2020 ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563  เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next