ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
วช. เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > วช. เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564

วันที่ : 23 มิถุนายน 2563
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัย โดย วช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยไทย โครงการละไม่เกิน 650,000 บาท/ปี ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 3 ปี (สำหรับโครงการที่มีระยะเวลาการวิจัยมากกว่า 1 ปี วช. จะพิจารณาผลการดำเนินงานก่อนให้การสนับสนุนในปีต่อไป)
ในการนี้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอการวิจัย ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำบทคัดย่อข้อเสนอการวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อเสนอการวิจัย และหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี) 
2. ดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สวนพ. จะดำเนินการรวบรวมและเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ลงนามในหนังสือนำส่งและแบบข้อเสนอการวิจัย
3. ดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 - วันที่ 2 กันยายน 2563

เอกสารประกอบดาวน์โหลดได้ที คลิกที่นี่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th
 
-----------------------
ข้อมูลทุนวิจัยอื่นๆ สามารถดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/news/ 

เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > ประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next