ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้าแลกเปลี่ยนโครงการความร่วมมือด้านสังคมระหว่างไทย-อินเดีย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้าแลกเปลี่ยนโครงการความร่วมมือด้านสังคมระหว่างไทย-อินเดีย

วันที่ : 26 มิถุนายน 2563
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) 
ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคมศาสตร์ โดย วช. และ ICSSR จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทย เดินทางไปทำวิจัยในประเทศอินเดียและให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยต้องมีคุณสมบัติตามที่ วช. กำหนด โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th/fundหรือ https://drive.google.com/drive/folders/1ZLZqlD3Tlh0Mb631C-x4MWvFkSb4X5hq?usp=sharing และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด จำนวน 10 ชุด (ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด และสำเนา จำนวน 9 ชุด) ประกอบไปด้วย (1) ใบนำส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
(2) แบบหนังสืออนุญาตจากหัวหน้างานต้นสังกัด (อธิการบดี) (3) Application form (4) Form of Proposal (5) เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะไปดำเนินการที่ประเทศอินเดีย ความยาวไม่เกิน 1 หน้า 
2. แผ่นบันทึกข้อมูลเอกสารข้อที่ 1 ในรูปแบบไฟล์ MS. Word และ PDF จำนวน 1 แผ่น
3. ส่งข้อเสนอโครงการในระบบ kirim (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อ สวนพ. จะได้ดำเนินต่อไป
  
ให้ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next