ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ : 
ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
2. การประเมินคุณภาพทางวิชาการ : 
ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสของการเกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการวิจัยเป็นสำคัญ
3. งบประมาณโครงการ : 
โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี
สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จะได้รับการโอนเงินงวดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้แบบ กค. 23-1
4. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน : 
ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
5. เงื่อนไขอื่นๆ : 
ข้อเสนอโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กำลังเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น และโครงการต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ที่รับรองจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำการทำวิจัยตลอดการดำเนินงานของโครงการ
6. การยื่นข้อเสนอโครงการ : 
ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารดังนี้ 
6.1 ข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์ม มจธ.-1  
                6.2 แบบ RIPO-01 (การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ) 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/downloads/  

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณนลินี เพ็งแป้น โทร 0-2470-9621
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา)


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > เอกสาร
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next