ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และดำเนินการแจ้งลำดับการสัมภาษณ์ต่อไป 
สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดแนบเอกสารเข้าไปในระบบ KIRIM ดังต่อไปนี้
1. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Application Form)
2. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.)
3. รายละเอียดโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
4. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
5. หนังสือรับรอง จากนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ. (Letter of Recommendation (LOR))

 
ตารางรอบการรับสมัคร และพิจารณาข้อเสนอโครงการทั้งหมด 3 ครั้ง 


รอบการสมัคร

พิจารณา-ประกาศผล

เริ่มต้นสัญญา

รายงานความก้าวหน้า

สิ้นสุดสัญญา

กรณีส่งเอกสารขอขยายเวลา

บัดนี้ - 30 พ.ย. 63

ช่วงเดือน ธ.ค. 63

1 ม.ค. 64

ช่วงเดือน มิ.ย. 64

31 ธ.ค. 64

1 ต.ค. - 30 พ.ย. 64

1 ม.ค. - 28 ก.พ. 64

ช่วงเดือน มี.ค. 64

1 เม.ย. 64

ช่วงเดือน ก.ย. 64

31 มี.ค. 65

1 ม.ค. - 28 ก.พ. 65

1 เม.ย. - 31 พ.ค. 64

ช่วงเดือน มิ.ย. 64

1 ก.ค. 64

ช่วงเดือน ธ.ค. 64

30 มิ.ย. 65

1 เม.ย. - 31 พ.ค. 65


 
หมายเหตุ หากส่งเอกสารไม่ทันในเวลาดังกล่าว จะขอเลื่อนไปพิจารณาในครั้งถัดไป

เอกสารประกอบดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/research-support/
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 0-2470-9687


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next