ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การอบรมออนไลน์เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > การอบรมออนไลน์เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ : 27 มีนาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ตามประกาศ มจธ. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ยังคงสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ตามปกติ

ขอแจ้งการอบรมออนไลน์ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ (เฉพาะช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังเอกสารแนบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. เมื่อครบช่วงเวลาที่กำหนด (วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563) เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหมายเลขใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมให้ทราบทาง Email ที่ลงทะเบียน
2. นักศึกษาสามารถกรอกหมายเลขใบประกาศนียบัตรแทนการแนบสำเนาใบประกาศนียบัตรเพื่อส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB)
3. ใบประกาศนียบัตรฉบับจริงสามารถติดต่อขอรับได้ที่คณะ/สำนักของท่าน เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารประกอบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next