ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดให้บริการทดสอบ XRD-XRF สำหรับนึกศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > เปิดให้บริการทดสอบ XRD-XRF สำหรับนึกศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย

วันที่ : 03 มิถุนายน 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศ อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการแผนการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยฯ จนถึง 30 มิถุนายน 2563 นั้น

ในระยะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ผ่อนผันให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย สามารถเข้ามาทำโครงการวิจัยได้ ด้วยเหตุนี้ ห้องปฏิบัติการทดสอบ XRD-XRF จึงขอสงวนสิทธิ์ ให้บริการทดสอบ XRD และ XRF เฉพาะ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่ต้องใช้ผลทดสอบ XRD และ XRF เพื่อจบการศึกษา เท่านั้น ในระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2563 

ทั้งนี้ ขอให้ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่ต้องการทดสอบฯ ลงทะเบียนคัดกรอง เพื่อจองสิทธิ์ในการทดสอบชิ้นงานด้วยเทคนิค XRD และ XRF  ตามลิงก์ ที่นี่ และเพื่อให้ห้องปฏิบัติการจัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าดำเนินงานได้สอดคล้องกับปริมาณงาน

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ขอให้เตรียมเอกสาร (แบบฟอร์มขอรับบริการฯ และ หนังสือขอความอนุเคราะห์ สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) และชิ้นงานทดสอบให้เรียบร้อย จากนั้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดนัดหมายในการรับ-ส่ง เอกสาร (สามารถส่งทางเมลได้) และชิ้นงานทดสอบ ไปยัง e-mail ที่แจ้งไว้
 
ถ้าสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ www.facebook.com/xrdkmutt  

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next