ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงคมนาคม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 12 มีนาคม 2563
โดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ผศ. ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงคมนาคม โดยมีนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มอบให้กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ตามแนวทางของแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงฯ ได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายระดับแผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next