ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ นำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ นำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

วันที่ : 12 มีนาคม 2563
โดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ได้นำเสนอบทสรุปของ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยมี นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน

ซึ่งการนำเสนอในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้ ดัชนีชี้วัดภายใต้แผนงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและการถ่ายทอดดัชนีชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ฉบับที่ 3 สู่ดัชนีชี้วัดระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดโครงสร้างระบบข้อมูลและดัชนีชี้วัดสำคัญตามมิติการพัฒนาและการกระจายดัชนีชี้วัดลงสู่โครงสร้างระบบข้อมูล และการศึกษาสถานภาพข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next