ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
อาจารย์ มจธ. ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ 2563 พร้อมงบสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านอาหาร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > อาจารย์ มจธ. ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ 2563 พร้อมงบสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านอาหาร

วันที่ : 09 ธันวาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มี ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนจากโครงการวิจัย “การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตอาหารแห่งอนาคต” ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเป็นลักษณะของเครือข่ายวิจัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยจำนวน 6 คน จาก 5 สถาบัน ได้แก่ มจธ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการมีเป้าหมายหลักเพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการผลิตอาหารและส่วนประกอบของอาหาร (food ingredients) ที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กระบวนการต่าง ๆ ที่นำเสนอเป็นกระบวนที่เน้นการนำวัตถุดิบที่หาง่าย ราคาถูก มาเพิ่มคุณค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลาย ทั้งในแง่ของการใช้เป็นส่วนผสมเพื่อปรุงแต่งอาหารให้สวยงาม เป็นสารเติมแต่งอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยสร้างเสริมสุขภาพและความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคในทุกช่วงอายุ

ในการนี้ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร พร้อมกับ รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และคณาจารย์จากภาควิชา รวมทั้ง ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และ ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ได้ให้เกียรติร่วมในพิธี พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next