ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครลูกจ้าง สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครลูกจ้าง สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563
โดย : สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

1)      อาจารย์มัธยม จำนวน 3 อัตรา

·      สาขาคณิตศาสตร์

·      สาขาสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์)

·      สาขาภาษาไทย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1)      จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ ดูแลและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนานักเรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

2)      พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ และมหาวิทยาลัย

3)      พัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน

 

คุณสมบัติ

1)      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2)      มี passion ในความเป็นครู รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและศิษย์อย่างต่อเนื่อง

3)      มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

4)      มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)

5)      หากมีประสบการณ์การสอน หรือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2)      นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1)      จัดทำตารางสอนและรายงานภาระงานสอนของอาจารย์

2)      จัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาของนักเรียน

3)      รายงานการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความมุ่งหวังของหลักสูตร

4)      ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

 

คุณสมบัติ

1)      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์
รัฐประศาสนศาตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2)      มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

3)      มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)

4)      รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์

 

เอกสาร / หลักฐานประกอบทุกตำแหน่ง

1)      ประวัติย่อ พร้อมแสดงรูปถ่าย

2)      หลักฐานการศึกษา / ใบแสดงผลการศึกษา

3)      รายละเอียดงานวิจัยที่ผ่านมา (ถ้ามี)

4)      ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และหรือภาษาอื่น ๆ จากสถาบันต่าง ๆ (ถ้ามี)

 

ระยะเวลาการรับสมัคร: 19 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2563

 

กระบวนการพิจารณาคัดเลือก

1)      พิจารณาจากเอกสาร / หลักฐานประกอบ

2)      การสอบสัมภาษณ์

3)      การสอบสอน (เฉพาะตำแหน่งอาจารย์)

 

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารในรูปแบบ PDF มาที่ e-mail: esc@mail.kmutt.ac.th

ระบุหัวข้อ “สมัครงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์” ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

·      คุณสุธีรดา เจียรสุขสกุล โทร 02-470-8386

·      คุณอภิญญา  แซ่อึ้ง โทร 02-470-8389เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next