ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย >พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศ
พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศ

  1. พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนงาน
  2. ข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
  3. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  4. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร
  5. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการตรวจสอบ
spacer