ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประกันอุบัติเหตุ
:: หน้าหลัก > นักศึกษาปัจจุบัน > การประกันอุบัติเหตุ

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้รับความคุ้มครองจากการประสบภัย เนื่องจากอุบัติเหตุตลอดปีการศึกษา (ไม่คุ้มครองกรณีทะเลาะวิวาท)

* ในวงเงินค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท/ครั้ง
* ในวงเงินเสียชีวิต 300,000 บาท

สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาล เอกชน หรือคลินิก โดย สำรองเงินจ่าย และนำหลักฐาน (ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาใบแจ้งความ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรนักศึกษา) มาติดต่อรับเงินที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-470-8110

หลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรณีมาติดต่อกองกิจการนักศึกษา)

กรณีบาดเจ็บ
* ใบรับรองแพทย์
* ใบเสร็จรับเงิน
* สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
* สำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีโดนทำร้ายร่างกาย)

กรณีเสียชีวิต
* สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา และของผู้รับผลประโยชน์
* สำเนาใบมรณบัตร
* สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
* สำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

spacer