ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บริการเครือข่าย Wireless LAN
:: หน้าหลัก > นักศึกษาปัจจุบัน > บริการเครือข่าย Wireless LAN

KMUTT Wireless LAN หรือ KMUTT WiFi คือบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งจุดให้บริการการเชื่อมต่อ (Access Point) สำหรับให้บริการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ที่ พื้นที่ให้บริการ Wireless LAN

การติดตั้งและการใช้งาน
KMUTT-Secure
KMUTT-SecureN


spacer