ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
imgae
นักศึกษาปัจจุบัน
heading
> ข่าว/ประกาศ
> ข่าวกิจกรรม / สัมมนา
> ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
> บทความกิจกรรมนักศึกษา
> ประกาศหางาน
> RSS at KMUTT
heading
  หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
> กำหนดการลงทะเบียน
> ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)
> ระบบ KMUTT Learning Environment (LEB2)
> ระบบ Virtual Classroom Portal
> ประเมินการสอนของอาจารย์ (Teaching Assessment)
> กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense)
> ปฏิทินการศึกษา
> ตารางเรียน/ตารางสอบ
> แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
> อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับผู้ปกครองเพื่อเบิกค่าเล่าเรียน)
> ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบเดิม)
> ทุนการศึกษา
> สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
> เครื่องมือสนับสนุนด้านการเรียนรู้
> Past Exam Paper
> ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิก
> KMUTT Digital Library
> E-University
heading
> ขอรหัสผ่าน Internet Account สำหรับ นักศึกษาใหม่
> อีเมล์สำหรับนักศึกษา
> เปลี่ยนรหัสผ่าน Internet Account
> ลืมรหัสผ่าน Internet Account
> คู่มือแนะนำการลงทะเบียน KMUTT e-Services
> คู่มือการใช้งาน KMUTT Google Apps (KMUTT Google Apps Help Center )
> ตั้งค่า Mail Client แบบเข้ารหัส (SSL)
> บริการอินเตอร์เน็ต
> บริการเครือข่าย Wireless LAN
> บริการระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network)
> การขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
> การขอสติกเกอร์ติดรถยนต์ (สำหรับนักศึกษา) พร้อมตารางหลักเกณฑ์
> My English
> หอพัก
> สันทนาการ
> สวนธนบุรีรมย์
> รถโดยสารระหว่างพื้นที่การศึกษา
   
> สภานักศึกษา
> ชุมนุม, ชมรม
> Bangmod life
   
> รับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น
heading
> โครงการแลกเปลี่ยน
> การแต่งกาย
> หอสมุด
> บริการสุขภาพและอนามัย
> การประกันอุบัติเหตุ
> หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
heading
> ที่ตั้งและการเดินทาง
> การเดินทาง
> ค้นหาบุคลากรและหน่วยงาน
> เว็บไซต์หน่วยงานในมจธ.
> หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน มจธ.