ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
วิสัยทัศน์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  5 มุ่ง
มุ่งมั่น                    เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
มุ่งสู่                       ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งธำรง                 ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มุ่งสร้าง                 ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
มุ่งก้าว                   ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

มุ่งมั่น...เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักว่า คนเป็นทรัพยากร
ที่ล้ำค่ายิ่งของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคล อันประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ล้วนมีส่วน ในการสร้างผลงาน
ความสำเร็จ ชื่อเสียง และอนาคตของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะ
  • ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้
    ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็น นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย จนสำเร็จไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแขนงต่างๆ
  • สนับสนุนคณาจารย์ และนักวิจัย ให้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทันต่อพลวัตทางวิชาการ พัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถ ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรให้มีระบบที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ การระดมสรรพกำลังทางความคิด และการแลกเปลี่ยน
    ประสบการณ์

มุ่งสู่...ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับ
ปริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อสร้างประชาคมไทยที่มีความสุข และมีพลังการแข่งขันในประชาคม

มหาวิทยาลัยจะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคม ถึงผลประโยชน์และ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม ตลอดจนความสำคัญของการกำกับ การใช้เทคโนโลยีด้วยสติปัญญา เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย จึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การนำผลงานวิจัย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งปฎิสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถาบันการศึกษาต่างๆ โรงเรียนภาคเอกชนและชุมชน

มุ่งธำรง...ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปณิธานที่จะอบรมสั่งสอน
นักศึกษาให้มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง มีระบบการคิด
ที่มีเหตุผล มีทักษะทางภาษาไทย และมีความสันทัดในภาษาต่างประเทศอีก
อย่างน้อย 1 ภาษา มีความถนัดเชิงเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสาร สนเทศ ได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในจริยธรรม และคุณธรรม มีจิตสำนึก
ที่จะประพฤติปฎิบัติ ในสิ่งที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกว้างที่จะรับวิทยาการใหม่ๆ

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างระบบการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ทักษะทาง
สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา และการศึกษาทางวิชการเข้าด้วยกัน

มุ่งสร้าง...ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนึกว่ามหาวิทยาลัยต้องปฎิบัติ
หน้าที่ให้ดียิ่งสมกับความสนับสนุน ที่ได้รับจากรัฐและสมกับความยอมรับของ
สังคม

ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย จะมาจากการทำงานอย่างมี ประสิทธิ-ภาพ การทำงานหนัก การทำงานอย่างฉลาด การมีความขยันหมั่นเพียร การเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้งการประพฤติตนที่เหมาะสม ของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่า

ชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่เป็นผลจากการทำงาน ของทุกคนในประชาคม มหาวิทยาลัยจะนำมาซึ่งความภูมิใจของพวกเรา และสร้างความภาคภูมิใจ ในทุกส่วนของสังคมที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัย

มุ่งก้าว...มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในระดับโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะพัฒนาให้ก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทั้งในด้านคุณภาพของบัณฑิต ความรู้ทาง
ความสามารถและคุณธรรมของบุคลากร ความเป็นเลิศของงานวิชาการ ความเชียวชาญในเทคโนโลยี ความมีประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจน ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการบริหารมหาวิทยาลัย


เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย 6+1 Flagships
การสร้างให้เกิดองค์กรที่ใฝ่เรียนรู้
1. Science Strengthening
การนำหลักการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรียนการสอน  โดยมีการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้อต่อ
การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการคิดอย่างเป็นระบบและ
มีเหตุมีผล มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการสร้างองค์ความรู้และนำไปสู่
การแก้ปัญหาในการทำงานและการดำรงชีวิต

2. Management Strengthening
การสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยการนำแนวคิดทางด้านการบริหารมาใช้
ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีระบบและสามารถวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ตลอดจนการสร้างบุคลาการให้มี ความสามารถในเชิงบริหารที่มีประสิทธิภาพ

3. The Best and The Brightest
การสร้างบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ได้ในสังคม ไทย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ใฝ่รู้ และเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนา คิดได้ ทำเป็น สามารถปรับตัวได้ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4. Research University
มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ สำหรับสนันสนุนกิจกรรมด้านการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และเป็นการวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ทางด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

5. Electronics  University (e-University)
มหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยโดยนำสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ (Electronics) เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม ทางการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย รวมถึง การให้บริการต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงจากทุกที่ได้ตลอดเวลา และสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองได้

6. Learning Organization
องค์กรที่ขยายขีดความสามารถและเพิ่มศักยาภาพเพื่อสร้างผลงานและสร้าง
อนาคตอย่างต่อเนื่องโดยผู้คนในองค์กรต่างก็เรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้คิดทั้งระบบและมีความเป็นหนึ่งของส่วนรวม

7. Revenue Driven & Cost Conscious
มหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการรายได้และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ มีเกณฑ์กลางร่วมกัน โดยบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนังถึงความสำคัญในด้านรายได้และต้นทุน

spacer
  • image
  • image
  • image