ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ.2553
  2. ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2553
  3. หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)
  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
  6. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
  7. Announcement of KMUTT on Moral and Management Transparency Policy in KMUTT
  8. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยความคุณธรรมและความโปร่งใส