ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร
หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

ประมวลจริยธรรมของประชาคม: นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย

  1. หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)
  2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ.2553
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2553

ประมวลจริยธรรมของนักศึกษา

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

ประมวลจริยธรรมในการบริหารงาน

  1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
  2. Announcement of KMUTT on Moral and Management Transparency Policy in KMUTT
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส