ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ห้องสมุด
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > สิ่งอำนวยความสะดวก > ห้องสมุด

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยี- ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้บริการดังนี้

  • หนังสือ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • วารสาร มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • วิทยานิพนธ์
  • วีดีทัศน์, ซีดีรอม, ดีวีดี, วีซีดี
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ทุกรายการ

การแนะนำการสืบค้นข้อมูล
ผู้ใช้ที่ประสงค์จะขอรับคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อ บรรณารักษ์ ได้ทุกเคาน์เตอร์ทุกชั้น

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ (Digital Collection)
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จ- พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 สำนักหอสมุดได้น้อมนำ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาจัดเก็บเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้เข้าถึงได้ตลอดเวลา ผู้สนใจสืบค้นข้อมูลได้จาก http://digital.lib.kmutt.ac.th/main.php นอกจากนี้ยังได้นำ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของอาจารย์ วารสารวิจัย และพัฒนาของมหาวิทยาลัย และหนังสือ
เก่า ที่มีคุณค่ามาจัดเก็บเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ด้วย ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้

บริการแพร่ภาพ (Broadcast) การเรียนการสอน
ผู้สนใจสามารถรับชม และรับฟังได้จากคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย ที่ http://digital.lib.kmutt.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาทำการ:
ภาคปกติ: จ - อา 08.00-21.00 น.
ภาคฤดูร้อน: จ - อา 08.00-17.00 น.
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: 0-2470-8211
โทรสาร: 0-2470-8212
เว็บไซต์: http://www.lib.kmutt.ac.th
อีเมล์: info@lib.kmutt.ac.th

spacer
  • image
  • image
  • image