ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระพล พฤกษาทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร. พินิติ รตะนานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
นายธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา กรรมการโดยตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
นายเจริญ ประจำแท่น กรรมการที่มาจากผู้แทนนักศึกษาเก่า
ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ กรรมการโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
ศ. ดร.โกสินทร์ จำนงไทย กรรมการที่มาจากผู้แทนศาสตราจารย์
รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน กรรมการที่มาจากผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
อาจารย์ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร กรรมการที่มาจากผู้แทนคณบดี
ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา กรรมการที่มาจากผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
ดร.วิทวัส มิ่งวานิช กรรมการที่มาจากผู้แทนคณาจารย์
ดร. ผ่องศรี เวสารัช กรรมการที่มาจากผู้แทนพนักงาน
ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563