ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ที่ปรึกษาอธิการบดี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ >ที่ปรึกษาอธิการบดี
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
Prof.Dr. Somchai Chucheepsakul
ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
Senior Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-9146
ดร.เกษรา วามะศิริ
Dr. Kesra Vamasiri
ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
Senior Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8018
ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ
Prof.Dr. Morakot Tanticharoen
ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
Senior Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8010
ศ.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
Prof. Naksitte Coovattanachai
ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
Senior Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8010
รศ.ดร.วนิดา พวกุล
Assoc.Prof.Dr. Vanida Bhavakul
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-9663
ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ์
Asst. Prof. Supanee Lerttriluck
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8027
นายสุชาติ เพริดพริ้ง
Mr. Suchart Prerdpring
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8043
รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
Assoc.Prof.Dr. Schitt Laowattana
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-9339
รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
Assoc.Prof.Dr. Wiwat Ruenglertpanyakul
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8027
ผศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
Asst. Prof. Dr. Amornwich Nakornthap
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8067
อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์
Mr. Pichai Kositpanthavong
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8191
นางวิไล เคียงประดู่
Mrs. Wilai Keangpradoo
ที่ปรึกษาอธิการบดี
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8023
นายนิรุฒ มณีพันธ์
Mr. Niruj Maneepun
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8067
นายปวโรจน์ พานิชปฐม
Mr. Pawarot Panichpatom
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย (พัสดุ)
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8067
ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณราศรี
Prof.Dr. Chaiyuth Chinnarasri
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารการจัดการน้ำ
Advisor to the President for Water Resources Management
เบอร์ติดต่อ 02-470-9132
นายโอภาส เขียววิชัย
Mr. Ophat Kheovichai
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Advisor to the President for Human Resource Management
เบอร์ติดต่อ 02-470-8076
รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
Assoc.Prof. Kitisak Ploypanichcharoen
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการประกันคุณภาพ
Advisor to the President for Quality Assurance
เบอร์ติดต่อ 02-470-8168
รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
Assoc.Prof.Dr. Supapon Cheevadhanarak
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิจัย
Advisor to the President for Research Integrity and Ethics
เบอร์ติดต่อ 02-470-7470
รศ.ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์
Assoc.Prof.Dr. Yuwapin Dandusitapunth
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบุคลากรวิชาการ
Advisor to the President
เบอร์ติดต่อ 02-470-7529
รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร
Assoc.Prof.Dr. Bundit Fungtammasan
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม
Advisor to the President for Research and Innovation
เบอร์ติดต่อ 02-470-8010
นายประพนธ์ เรืองวุฒิชนะพืช
Mr. Prapon Ruengvuthchanaphuech
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารอาคารและสถานที่
Assistant to the President for Lifelong Learning Innovation
เบอร์ติดต่อ 02-470-8754
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564