ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ >ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
Assoc.Prof.Dr. Suvit Sae Tia
อธิการบดี
President
เบอร์ติดต่อ 02-470-8020-2
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
Assoc.Prof.Dr. Bundit Thipakorn
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
Senior Vice President for Academic Affairs
เบอร์ติดต่อ 02-470-8023
ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
Asst. Prof. Dr. Prasert Kanthamanon
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
Senior Vice President for Administrative Affairs
เบอร์ติดต่อ 02-470-8024
อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
Mr. Thanitsorn Chirapornchai
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
Vice President for Planning and Information
เบอร์ติดต่อ 02-470-8010
ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
Asst. Prof. Sumet Angkasirikul
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
Vice President for Human Resources
เบอร์ติดต่อ 02-470-8027
ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข
Asst. Prof. Dr. Panuthat Boonpramuk
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
Vice President for Education Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-8027
รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
Assoc.Prof.Dr. Chaowalit Limmaneevichitr
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Vice President for Student Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-8023
ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
Asst. Prof. Dr. Tippawan Pinvanichkul
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
Vice President for Property and Finance
เบอร์ติดต่อ 02-470-8024
ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์
Asst. Prof. Dr. Montira Nopharatana
รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
Vice President for Industry and Partnerships
เบอร์ติดต่อ 02-470-8022
ดร.นันทน์ ถาวรังกูร
Dr. Nandh Thavarungkul
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Vice President for Quality Assurance
เบอร์ติดต่อ 02-470-8027
รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
Assoc.Prof.Dr. Pornapit Darasawang
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
Vice President for Internationalization
เบอร์ติดต่อ 02-470-8026
ดร.วรินธร สงคศิริ
Dr. Warinthorn Songkasiri
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย
Vice President for Research Strategy
เบอร์ติดต่อ 02-470-8026
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
Assoc.Prof.Dr. Solot Suwanayuen
รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
Vice President for KMUTT Bangkhuntien
เบอร์ติดต่อ 02-470-7469
รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา
Assoc.Prof.Dr. Somchai Chanchoana
รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
Vice President for KMUTT Ratchaburi
เบอร์ติดต่อ 02-470-8364
รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
Assoc.Prof.Dr. Anak Khantachawana
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
Assistant to the President for Internationalization
เบอร์ติดต่อ 02-470-9116
HONG-MING KU
Asst.Prof.Dr. Hong-Ming Ku
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
Assistant to the President for Internationalization
เบอร์ติดต่อ 02-470-9616
ดร.กลางใจ สิทธิถาวร
Dr. Klangjai Sithitavorn
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
Assistant to the President for Educational Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-8477
ผศ.ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Wimolsiri Pridasawas
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
Assistant to the President for Educational Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-9222 ต่อ 211
ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง
Asst. Prof. Dr. Chanen Munkong
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant to the President for Academic Affairs
เบอร์ติดต่อ 02-470-7838
อ.วาสนา เสียงดัง
Ms. Wassana Siangdung
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant to the President for Academic Affairs
เบอร์ติดต่อ 02-470-9172
ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
Dr. Nakorn Srisukhumbowornchai
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Assistant to the President for Quality Assurance
เบอร์ติดต่อ 02-470-8168
ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Preecha Termsuksawad
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Assistant to the President for Quality Assurance
เบอร์ติดต่อ 02-470-8168
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
Asst. Prof. Dr. Taweesak Kritjaroen
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล
Assistant to the President for Human Resources
เบอร์ติดต่อ 02-470-8071
ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์
Asst. Prof. Dr. Diew Koolpiruk
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด
Assistant to the President for Corporate Image and Marketing
เบอร์ติดต่อ 02-470-9092
รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
Assoc.Prof.Dr. Yossapong Laoonual
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
Assistant to the President for Sustainability
เบอร์ติดต่อ 02-470-9637
ดร.อรกัญญา เยาหะรี
Dr. Ornkanya Yaoharee
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Assistant to the President for Lifelong Learning Innovation
เบอร์ติดต่อ 02-470-8754
ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์
Asst. Prof. Dr. Marong Phadoongsidhi
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ
Assistant to the President for Property and Finance
เบอร์ติดต่อ 02-470-8188
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์
Dr. Wanna Temsiripoj
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
Assistant to the President for Strategic Planning
เบอร์ติดต่อ 02-470-8171
ผศ.ดร.ปรัญชลีย์ สมานพิบูรณ์
Asst. Prof. Dr. Pranchalee Samanpiboon
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
Assistant to the President for System Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-9102
นายสมพร น้อยยาโน
Mr. Somporn Noiyano
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา
Assistant to the President for Student Affairs System Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-8091
ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน
Dr. Budsakayt Intarapasan
รักษาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Acting Assistant to the President for Student Development
เบอร์ติดต่อ 02-470-7833
อ.วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์
Mrs. Wilaiwan Viputhanupong
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
Assistant to the President for Alumni Relations
เบอร์ติดต่อ 02-470-9052
ดร.ทศพร ทองเที่ยง
Dr. Todsaporn Thongthieng
ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ฝ่ายบริหาร
Assistant to the President for Administrative Affairs in Charge of Ratchaburi Campus
เบอร์ติดต่อ 03-272-6502
ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ
Dr. Banyat Lekprasert
ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
Assistant to the President for Academic Affairs and Research in Charge of Ratchaburi Campus
เบอร์ติดต่อ 03-272-6510
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564